Z ostatniej chwili

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.eldomix.com.pl
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy prowadzi firma Eldomix Andrzej Konowalski z siedzibą przy ul. K. Ujejskiego 19C w Bydgoszczy, prowadzący działalność na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w m. Białe Błota pod nr 2446, w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego, pod numerem NIP: 953-109-25-54, Regon: 090332930, zwanego dalej Sprzedawcą.
2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
Eldomix Andrzej Konowalski
Ul. Kornela Ujejskiego 19C
85-168 Bydgoszcz
fax. 052 348 45 67
tel. 052 348 41 42
Administracja e-sklepu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kom. 533-442-422
Sklep stacjonarny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kom. 515-124-304
Pomoc techniczna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kom. 504-180-556
3. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Towarami Sprzedającego, w tym z cenami i dostępnością, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie Wpisów na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies.
5. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§2. DEFINICJE
Objaśnienie użytych w Regulaminie wyrażeń:
Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu zawarta pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.
Gość – konsument, który składa zamówienia bez rejestracji, czyli bez zakładania Konta.
Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji Klienta.
Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów (przycisków wyboru, w kształcie pustych kwadracików, których środek albo jest czysty albo z narysowanym znacznikiem „tick”) na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Klient udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „niezarejestrowany” .
Klient – konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Wpisy.
Kupujący - Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży.
Login - adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.
Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), wysyłane Klientom drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Klient samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Pracownika Sklepu, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Klienta, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towar oraz formę płatności ceny za Produkt.
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.
Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym.
Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość nadesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Kupującego w trakcie realizacji Zamówienia lub w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym
Pracownik – osoba zatrudniona w firmie Eldomix Andrzej Konowalski. Firma Eldomix zatrudnia trzy osoby – nazwiska i dane teleadresowe dostępne na stronie http://www.eldomix.com.pl/kontakt
Regulamin –zbiór przepisów normujących zasady postępowania. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulamin, o którym stanowi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Rozliczenie – plik w formacie PDF, nadesłany przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego. Plik jest potwierdzeniem złożenia zamówienia, wskazuje wszystkie koszty zamówienia, numer zamówienia oraz dane firmy Eldomix Andrzej Konowalski do przelewu tradycyjnego.
Sklep – sklep stacjonarny firmy Eldomix Andrzej Konowalski, mieszczący się przy ulicy Kornela Ujejskiego 19C, 85-168 Bydgoszcz.
Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.eldomix.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie
Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność handlową o nazwie Eldomix Andrzej Konowalski, korzystający ze Sklepu Internetowego www.eldomix.com.pl w celu zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria).
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Klientowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Handlowe i Polityka Prywatności. Postanowienia Regulaminu, jak również Zasady Zwrotów oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
Usługa - usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, jak również zamieszczenie Wpisu w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Klient wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Klientowi Newsletter.
Wpisy - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Klienta w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Wpisów mają tylko zarejestrowani Klienci, którzy zalogują się na swoje Konto.
Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru, uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.
§3. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY
1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającym możliwość zdalnej prezentacji Towarów i ich cen oraz zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów
2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.
3. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Konsumentów.

Template by JoomlaShine